Uporaba te spletne strani je anonimna. Noben osebno določljiv podatek se ne shranjuje, razen, če se za to izrecno odločite.

Center za socialno delo

  • CSD pomaga z informacijami in nudil pomoč in podporo v primeru nasilja v družini ali nasilja med vrstniki (storitev Prve socialne pomoči).
  • Opravljajo tudi načrtovanje pomoči celi družini, vključujoč povročitelja_ico nasilja.
  • V primerih ogroženosti mladoletne žrtve ali če gre za nasilje v družini, mora socialna_i delavka_ec podati prijavo na policijo. V ostalih primerih je lahko proces anonimen, v vsakem primeru pa je zaupen.
  • Žrtev nasilja si lahko izbere osebo, ki jo lahko spremlja ob vseh postopkih, povezanih z nasiljem. Zadostuje, da žrtev pred pričetkom postopka ali med postopkom izjavi, da jo določena oseba spremlja in da želi, da je med postopkom prisotna.